Všeobecné obchodní podmínky

BUILDSYS, a.s. se sídlem Cihlářská 19, 602 00 Brno, IČ: 27690253, DIČ: CZ27690253, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod číslem B 4657.

I. Obchodní podmínky a smluvní strany

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím při nákupu prostřednictvím webových stránek www.smartgriff.eu, ustanovení článků 5, 7, 8, 9, 12 a 13 se vztahují. Provozovatelem internetových stránek a prodávajícím je společnost BUILDSYS, a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod číslem jednacím B 4657, IČ 27690253. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 30.1.2016.

Kupujícím může být buď soukromý spotřebitel nebo osoba podnikající, případně firma. Spotřebitelem je v souladu s § 419 občanského zákoníku každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností BUILDSYS, a.s. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem dle § 420 občanského zákoníku je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo podobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

II. Smlouva

Kupující si zboží vybere na internetových stránkách www.smartgriff.eu. Při objednání vyplní kupující objednávkový formulář, kde uvede, zda nakupuje jako spotřebitel (vyplní jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefon) nebo jako podnikatel (uvede název firmy, adresu, IČ, případně DIČ). Vybere si způsob platby a dodávky zboží.

Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo zkontrolovat a měnit veškeré údaje uvedené v objednávce za účelem opravy chyb vzniklých při zadávání objednávky. Po odeslání objednávky kupující obratem obdrží potvrzení o přijetí objednávky a v případě dodávky do domu a platby dobírkou, nebo kartou také potvrzení vybraného způsobu dodání zboží. Objednávku může kupující zrušit nejpozději jeden den před expedicí zboží ze skladu a to zasláním emailové zprávy.

Má se za to, že návrh dodat zboží za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku). To znamená, že v případě vyprodání zásob zboží nabízeného ze strany prodávajícího nedojde odesláním objednávky ze strany kupujícího k uzavření smlouvy s prodávajícím a prodávající není povinen kupujícímu objednané zboží dodat. O této situaci prodávající kupujícího bezodkladně informuje a navrhne mu náhradní řešení.

Objednávka kupujícího je jako uzavřená kupní smlouva uložena u prodávajícího a kromě prodávajícího není přístupná jiným subjektům. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou popsány v těchto obchodních podmínkách a na internetových stránkách www.smartgriff.eu. Prodávající odmítá jakékoli dodatky či odchylky uvedené v přijetí nabídky, tj. zejména jakékoli dodatky či odchylky oproti nabídce zveřejněné prodávajícím na internetových stránkách uvedené v objednávce odeslané kupujícím.

III. Cena

Cena výrobku vždy odpovídá ceně, která je uvedena na internetových stránkách v době objednání výrobku.

Ceny uvedené na internetových stránkách jsou uváděny včetně DPH a všech daní a poplatků. Uvedené ceny však nezahrnují náklady na dopravu, případně dobírečné, které se liší v závislosti na způsobu dopravy a platby zvoleném kupujícím.

Náklady na prostředky komunikace na dálku (náklady spojené s internetovým připojením či náklady na telefonické hovory) si hradí kupující sám.

IV. Způsob platby

Způsob úhrady zboží je možný buď kartou, v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku) nebo platbou předem na účet prodávajícího. Číslo účtu je 115-2254470247/0100, vedený je u Komerční banky, a.s. Pokud se zákazník rozhodne pro platbu na účet, je povinen zaplatit cenu zboží na účet prodávajícího nejpozději do 5 dnů od odeslání objednávky. Po tuto dobu mu bude také zboží rezervováno. V případě, že kupující nezaplatí cenu zboží v uvedené lhůtě, má se za to, že o zboží již nemá zájem a uplynutím 5 dnů od odeslání objednávky ruší objednávku.
Pokud se kupující rozhodne pro platbu převodem na účet, bude ho prodávající o odeslání zboží informovat pomocí e-mailu.

V. Způsob dodání zboží

Dodávka do domu u menších zásilek probíhá ve všední dny v době od 8:00 do 17:00 hodin s možností uložení a vyzvednutí na dodací poště, nebo nejbližším depu dopravce.

Ceny a další podrobnosti ohledně dopravy jsou obvykle sdělovány kupujícímu před potvrzením objednávky ze strany kupujícího v okamžiku vložení příslušného zboží do košíku.

O odeslání objednávky je kupujícímu zaslán informační email obsahující číslo zásilky a odkaz pro možnost sledování zásilky.

VI. Převzetí zboží kupujícím

Při převzetí zboží kupující standardně přebírá a překontroluje neporušenost obalu. Jakékoliv zjištěné závady zapíše kupující do průvodního listu dopravce, v případě pochybností o neporušenosti zboží kupující zásilku nepřevezme. Podpisem průvodního listu zákazník stvrzuje, že zásilka byla dodána v pořádku a na pozdější reklamace porušenosti obalu již nebude brán zřetel.

VII. Doklady

Faktura (daňový doklad) Vám dorazí elektronicky emailem po potvrzení objednávky, zúčtovací faktura je součástí balení Vámi objednaného zboží.. Slouží zároveň jako dodací list, doklad o zaplacení zboží a nahrazuje i záruční list. V případě jakýchkoli dotazů ohledně platby nás kontaktuje na email info@smartgriff.eu, v němž uvedete přidělené číslo objednávky, číslo faktury, kontakt na Vás a znění požadavku.

VIII. Práva z vad a záruční podmínky

Práva vznikající kupujícímu z vadného plnění a záruční podmínky se řídí platnou právní úpravou (zejména § 2165 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník) a platným Reklamačním řádem společnosti BUILDSYS, a.s., jehož text je dostupný také na www.smartgriff.eu/reklamacni-rad/

IX. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

V souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku má kupující – spotřebitel (ne však kupující - podnikatel) právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy doručí spotřebitel e-mailem na adresu info@smartgriff.eu.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na vlastní náklady.

Zakoupené zboží může spotřebitel zaslat nebo předat na adresu, kterou mu sdělí prodávající po obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy. Zboží odeslané prodávajícímu na dobírku nebude prodávajícím převzato. Vrácený výrobek by měl být ve stavu, v jakém byl při převzetí spotřebitelem.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku toho, že spotřebitel zvolil způsob dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím).

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ním správně nakládat.

V případě, že hodnota zboží bude snížena ve větším rozsahu, než je uvedeno v předchozí větě, je prodávající oprávněn započíst své právo na náhradu za snížení hodnoty vraceného zboží, na vrácenou kupní cenu, výši této kompenzace je však povinen prokázat. Pokud jsou se zakoupeným zbožím poskytovány prodávajícím dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dost dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle ustanovení § 1837 ObčZ): - o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

X. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

XI. Osobní údaje

S uvedenými osobními údaji kupujícího bude prodávající nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby jeho údaje, které vyplnil, byly využity prodávajícím za účelem nabízení služeb a produktů prodávajícího. Tyto údaje nebudou poskytnuty žádné další osobě, vyjma zpracovatele, kterého prodávající pověří zpracováním údajů. Údaje nezbytné pro řádné doručení zboží, předá prodávající smluvnímu dopravci (jméno, dodací adresa, telefon). Kupující má právo svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na adrese info@smartgriff.eu.

XII. Potvrzení souhlasu s VOP a reklamačním řádem

Kupující při potvrzení každé objednávky zboží z internetových stránek www.smartgriff.eu potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti BUILDSYS, a.s..

XIII. Další práva a povinnosti smluvních stran

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.