Reklamační řád společnosti BUILDSYS, a.s.

 

I.

Tento reklamační řád byl zpracován podle §2079 a násl. Zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění a vztahuje se na zboží v nabídce společnosti BUILDSYS, a.s., které bylo zakoupeno na e-shopu www.smartgriff.eu, a které bylo zákazníkem řádně reklamováno.

Ke každému zboží zakoupenému na internetových stránkách www.smartgriff.eu provozovaných společností BUILDSYS, a.s. je přikládána faktura, která slouží zároveň jako listy dodací i záruční. Převzetím zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami prodávajícího. Převzetím se rozumí okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví v záruční době podle zákona.

II.

Kupující je povinen prohlédnout zboží při jeho převzetí, případně ihned po dodání do místa určení dopravcem. Zjistí-li kupující vady zboží bezprostředně po jeho dodání do místa určení, je povinen s dopravcem sepsat škodní protokol. Kupující je povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.

V případě zjištění vady zboží kupujícím před jeho použitím, reklamuje kupující zasláním emailu na info@smartgriff.eu. V tomto emailu kupující uvede kontaktní údaje na svou osobu, přesné označení závady, číslo faktury, která byla zaslána v zásilce s objednaným zbožím a doklad o zaslání reklamovaného zboží na adresu BUILDSYS, a.s., Cihlářská 19, 602 00 Brno. Tato zásilka musí být viditelně označena „REKLAMACE – SMARTGRIFF“.

Reklamace ze strany prodávajícího bude řešena neprodleně a v případě sporných reklamací nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne uplatnění reklamace na výše uvedený email, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Pokud kupující reklamuje vadu zboží, která se projevila buď přímo při jeho aplikaci, nebo až následně po ní, reklamuje kupující stejným způsobem popsaným v bodě II. tohoto reklamačního řádu.

Prodávající je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od podání reklamace kupujícím se s kupujícím spojit a informovat jej o dalším postupu pro vyřízení reklamace.

V případě výměny zboží je kupující povinen převzít zásilku zaslanou prodávajícím.

O zaslání této zásilky je prodávající povinen kupujícího informovat emailem, v němž bude uvedeno číslo této zásilky.

III.

Prodávající a kupující se dohodli na tom, že reklamace může být uznána za oprávněnou pouze při splnění těchto podmínek:

1.) kupující musí vždy zaslat informace uvedené v bodě II. tohoto reklamačního řádu

2.) zboží musí být používáno nebo aplikováno v souladu s na obalem uvedeným způsobem použití a bezpečnostními předpisy platnými v České republice

3.) zboží nesmí být používáno v podmínkách, které svou povahou použití vylučují

4.) vada nebyla způsobena živelnou pohromou, povětrnostními vlivy či násilným poškozením

Při nesplnění reklamačních podmínek a nedodržení postupů reklamace podle tohoto reklamačního řádu nebude reklamace uznána. V takovém případě je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly.

IV.

Tento reklamační řád nabývá platnosti dne 1.4.2016. Společnost BUILDSYS, a.s., provozující e-shop www.smartgriff.eu si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

BUILDSYS, a.s.

V Brně dne 1.4.2016

Změny vyhrazeny!

Veškeré požadavky můžete uplatnit na adrese:

BUILDSYS, a.s.

Cihlářská 19

602 00 Brno

Tel. +420 733 600 233

Email: info@smartgriff.eu